#

Cilt 7 Sayı 12

CİLT 7 SAYI 12

 

TÜM DERGİ

 

İÇİNDEKİLER
Contents
Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 12, Ay: Nisan
Year: 2016, Volume: 7, Number: 12, Month: April

 

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (Research Articles)
İşletme (Business Administration)

 1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE PERSONEL GÜÇLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND EMPLOYEE EMPOWERMENT
 

 

İhami YÜCEL, Daimi KOÇAK DOI:10.9775/kauiibfd.2016.001

 

 

 

2. THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE SOCIAL EXCHANGE AND ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION: A STUDY IN RESEARCH AND PRACTICE HOSPITAL OF KOCAELI UNIVERSITY
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SOSYAL DEĞIŞIM VE ÖRGÜTSEL SOSYALIZASYON ÜZERINDEKI ETKISI: KOCAELI ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESINDE BIR ARAŞTIRMA
 

 

İhsan YİĞİT DOI:10.9775/kauiibfd.2016.002

 

 

 

3. TAT ALGISI: HAZIR KAHVE ÜZERİNE DENEYSEL BİR UYGULAMA
TASTE PERCEPTION: AN EXPERIMENTAL APPLICATION ON INSTANT COFFEE
 

 

Erol USTAAHMETOĞLU DOI:10.9775/kauiibfd.2016.003

 


 

İktisat (Economics)

 

 

4. YABANCI PATENTLERİN DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1974-2012 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
IMPACT OF FOREIGN PATENTS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: 1974-2012, THE CASE OF TURKEY
 

 

Hatice ARMUTCUOĞLU TEKİN, Selim ŞANLISOY DOI:10.9775/kauiibfd.2016.004

 


 

 

 

 

Ekonometri (Econometrics)

 

 

5. TABLET BİLGİSAYAR SEÇİMİNDE ANA VE ALT KRİTERLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BAHP İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF IMPORTANCE LEVEL OF MAIN AND SUB CRITERIA IN SELECTION OF TABLET COMPUTER USING BAHP
 

 

Hakan ÇETİN, Fatih DEMİR DOI:10.9775/kauiibfd.2016.005

 


 

DERLEME MAKALELER (Review Articles)
İktisat (Economics)

 

 

6. TURKEY AND IRAN: AN ANALYSIS BASED ON MUTUAL TRADE AND DEFENSE SPENDING
TÜRKİYE VE İRAN: İKİLİ TİCARET VE SAVUNMA HARCAMALARI TEMELİNDE BIR ANALİZ
 

 

Serkan KÜNÜ, Sertaç HOPOĞLU DOI:10.9775/kauiibfd.2016.006

 

 

 

7. XVII. YÜZYILDA GEDİZ’İN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF GEDIZ IN THE XVII. CENTURY
 

 

Meltem AYDIN DOI:10.9775/kauiibfd.2016.007

 

 

8. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ (1923-1938)
TURKEY ECONOMY OF ATATURK’S PERIOD (1923 – 1938)

 

Savaş DURMUŞ, M. Kemal AYDEMİR DOI:10.9775/kauiibfd.2016.008

1188 kez görüntülendi.