#

Cilt 6 Sayı 11

 

Cilt 6 Sayı 11
 

TÜM DERGİ

 

İÇİNDEKİLER (Contents)
YIL:2015, CİLT:6, SAYI:11, AY:ARALIK
(Year:2015, Volume:6, Number:11, Month:December)

 

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (Research Articles)

 

İşletme (Business Administration)

 

1.

Kuşak Teorisi Ve İçgirişimcilik Üzerine Bir Araştırma
A Study On Generational Theory And Intrapreneurship


Aykut ARSLAN, Selva STAUB

 

2.

Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi
Analysis Of The Factors Effecting The Unıversity Students’ Future Expectations


Tuba ŞANLI, Sinan SARAÇLI

 

3.

İç Müşteri Odaklı Kurumsal İtibar Bileşenlerinin Belirlenmesi Ve İşgören Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
A Research On The Determination Of Components Of Internal Customer Oriented Corporate Reputation And Evaluation Of Its Effects On Employee Performance


Ali Rıza İNCE, Nurperihan TOSUN

 

4.

Kamu Spotu Reklamlarının Sigara Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar İlinde Bir Uygulama
The Effect Of Public Spotligth Advertising On Smokers: An Application In Afyonkarahisar


Fikret YAMAN, İhsan GÖÇKAN

 

5.

Çalışanların İş – Yaşam Dengesi İle Kariyer Tatmininin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
The Effect Of Worklife Balance And Career Satisfaction On Intention To Leave


Merve GERÇEK, Sevgi ELMAS ATAY, Gönen DÜNDAR

 

 

DERLEME MAKALELER (Review Articles)

 

İktisat (Economics)

 

6.

Mal Ve Hizmet Piyasalarında Monopolistik Rekâbet Uygulamaları
Monopolistic Markets Experiences In Goods And Services Sectors


Mustafa AKAL, Neslihan TERZİ

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Labour Economics and Industrial Relations )

 

7.

Değişen Sendikal Anlayış Ve Sendika-Kadın İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım
Changing Understanding Of The Trade-Union And A Critıcal Approach To The Trade Union-Woman Relationship


Elif ALP, Bora YENİHAN

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Political Science and Public Administration)

 

8.

Türkiye’nin Parlamenter Sistem Deneyiminin Önemi
The Importance Of Turkey’s Parliamentary System Experience


Haydar EFE, Funda KEMAHLI, Muhammed Lütfü KOTAN

 

9.

Türkiye-Romanya İlişkileri (1923-1950)
The Relations Between Turkey And Romania (1923-1950)


Selçuk URAL, Selçuk KILINÇ

 

1353 kez görüntülendi.