#

Cilt 6 Sayı 9

 

Cilt 6 Sayı 9
 

 

Tüm Dergi
 

İÇİNDEKİLER

1.

Sınır Ticareti Yapan Firmaların Iğdır İli Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri

Ahmet DENİZ, Melahat BATU KAYA

 

2.

Türkiye’de Ticari Açıklık Ve Enflasyonun Gelir Dağılımına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

Ahmet GÜLMEZ, Nurullah ALTINTAŞ
 

3.

Metaforların Örgüt Ve Yönetim Araştırmalarındaki Yeri: Ontolojik, Epistemolojik Ve Metodolojik Kabuller Işığında Bir Değerlendirme

Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN
 

4.

Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Haydar EFE, Muhammed Lütfi KOTAN
 

5.

Abd-İran Yakınlaşması Ve Kırım Gerginliği Ortamında Türkiye’nin Enerji Tedarikinde Azerbaycan, İran Ve Irak’ın Artan Önemi: Dış Ticaret Ve Enerji İlişkileri Açısından Yeni Fırsatlar (Mı?)

Adem ÜZÜMCÜ, Samet TOPAL
 

6.

Sağlık İşletmelerinde Finansal Oranlar Aracılığıyla Performans Ölçümü: Hastanelerde Bir Uygulama

Muammer ERDOĞAN, Bülent YILDIZ
 

7.

Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Bener GÜNGÖR, Ceyda YERDELEN KAYGIN
 

8.

Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Filiz ASLAN, Recai ÇINAR
 

9.

Örgütsel Bağlılık Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından Gösterdiği Farklılıkların İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Mukaddes YEŞİLKAYA
 

10.

Etnisite Kavramının İdeolojik Serüveni

Şükrü NİŞANCI, Cemal IŞIK
 

11.

Orta Aras Havzası’nda Tarihi Yollar: Bölgedeki Kültürel Ve Ekonomik Etkileşimler

Ahmet DENİZ, Cem Ş. TUYSUZ, Ayhan YARDİMCİEL
 

12.

Üniversite Çalışanlarının Sürdürülebilir Tüketim Açısından Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Cenk Kürşat AKSU, Levent GELİBOLU
 

13.

E-Devlet Ve E-Belediye Hizmetleri Çerçevesinde Aydın Halkının Katılma Duyarlılığının Ölçülmesi

Halim Emre ZEREN, Özel SEBETÇİ, Yüksel KOÇAK
 

14.

Modernleşme Sürecinde Kadın: Osmanlı Dönemi Üzerine Bir İnceleme

Atıl Cem ÇİÇEK, Selçuk AYDIN, Bülent YAĞCİ
 

15.

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Aras Yöntemi

Bahadır Fatih YILDIRIM
 

 

1679 kez görüntülendi.