#

Akademik Kurslar

 

 NİTEL VERİ ANALİZİ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

EĞİTİMİN AMACI

 

NİCEL VERİ ANALİZİ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

EĞİTİMİN AMACI

 

İSTATİSTİK

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

· Anket Tasarımı

· Değişken Ve Ölçek Türleri

· Spss’te Değiken Tanımlanması Ve Veri Girişi

· Spss Genel Tanıtımı

· Betimsel İstatistik

· Normallik Analizi

· Tek Örneklem T-Testi

· Bağımsız Örneklem T-Testi

· Bağımlı Örneklem T-Testi

· Varyans Analizi

· Korelasyon Analizi

· Regresyon Analizi

· Çoklu Regresyon Analizi

· Prametrik Olmayan İstatistiksel

Yöntemler

· Güvenirlilik Analizi

· Temel Bileşenler Analizi

· Faktör Analizi

 

 EĞİTİMİN AMACI

Yüksek LisansTezi , Doktora Tezi, Dönem içi projeler, Akademik çalışmalar, Araştırma sektöründe çalışanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, Şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar için istatistiksel analiz yapan için SPSS programın uygulamalı eğitimini vermek.


 

ALES

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Programda hafta sonu (Cumartesi-Pazar) 42 ders saati Matematik, 12 ders saati Geometri, 8 ders saati Mantık ve 24 ders saati Türkçe olmak üzere toplam 8 hafta-86 ders saati eğitim verilmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

 

EĞİTİMİN AMACI

Herhangi bir lisans programından mezun olmuş öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri, akademik personel ve eşdeğeri kadrolara atanabilmeleri ve benzeri alanlarda kullanabilmeleri için girmeleri gereken bir sınav olan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)” YTÜ Yıldız Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılmıştır. Programın amacı Temel Matematik, Geometri, Mantık ve Türkçe ders anlatımları ile birlikte test tekniğini kullanıp hız ve koordinasyonu birleştirerek öğrenciye etkili bir eğitim vermektir. Eğitmen kadrosu YTÜ akademik personelinden oluşmaktadır.

 

BİLİŞSEL KOÇLUK

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Öğretmen eğitiminde, özellikle düşünme becerilerinin kullanılmasında, kuramsal çerçeve sağlayan bilişsel koçluk, bireyin kendinin ve diğerlerinin düşüncelerini ve problem çözme kapasitelerini şekillendirmeye ya da yeniden biçimlendirmeye uğraşan çalışma ve düşünme yolları ve stratejileri dizisi şeklinde ele alınmaktadır. Bu konu ile ilgili yürütülmüş pek çok araştırma, bilişsel koçluk stratejisinin öğretmenlerin bilişsel farkındalık ve yansıtıcı düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Bilişsel koçluk, bilişsel farkındalığın planlama, denetleme, organizasyon ve değerlendirme becerilerinin çeşitli etkinliklerle öğrenene kazandırılması esasına dayanmaktadır. Bilişsel farkındalık becerilerinin bu stratejiye dayalı öğretimi öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini değerlendirerek geliştirme fırsatı sağlamalarında ve karşılıklı kontrolün sağlanmasında öğretim sürecine olumlu katkılar sağlamaktadır