#

Fiziki Yapı

  Başkanlığımız Üniversitemiz kampüsünde Rektörlük binasının yanındaki idari binanın 2 katında hizmet vermektedir.


Daire Başkanlığımızda ;

1. Akademik Personel Şube Müdürlüğü
2. İdari Personel Şube Müdürlüğü
3.Kadro ve Hizmetiçi Eğitim, Görevlendirme Şube Müdürlüğü
4. Terfi, intibak ve Emeklilik Şube Müdürlüğü
olarak teşkilatlanmıştır.

KADRO ŞUBESİ

- Her ayın ilk haftası Üniversitemizden ayrılan ve atanan personelin listesi ile, mevcut kadrolarımızın derece unvan ve birim bazında dağılımlarının yapılarak YÖK ve Devlet Personel Başkanlığına listeler halinde bildirilmesi.
- Boşalan kadrolar ve sebepleri ile yeni tayin edilen personel dağılımlarının 3 Aylık dönemler halinde devlet personel başkanlığına bildirilmesi.
- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 23. maddesi uyarınca Üniversitemiz kadro ve pozisyonlarının dolu boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklerin cetveller halinde düzenlenip maliye bakanlığı ile devlet personel başkanlığına 3 aylık dönemler halinde düzenli olarak bildirilmesi.
- Üniversitemiz kadro ve pozisyon bilgilerinin sanal ortamda hazırlanarak Maliye Bakanlığı bütçe ve kontrol genel müdürlüğüne bildirilmesi ve bunun 3 aylık dönemler halinde düzenli olarak yapılması.
- Üniversitemiz personellerinden sendika üyesi olanların, sendikalara göre dağılımlarının yapılarak düzenli olarak bildirilmesi.
- Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre alınacak akademik personel için ilan hazırlanması ve yayınlanması.
- Diğer üniversitelerden gelen akademik ilanların personellerimize duyurulması.
- Sözleşmeli Personel (657 sayılı kanunun 4-b maddesi ve 2914 sayılı kanunun 15.maddesine göre çalışanlar) ile ilgili işlemleri yürütmek
- Dolu ve boş kadrolarda yapılacak olan tenkis-tahsis ve iptal işlemleri hakkında çalışmalar yapmak.

HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBESİ

- Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Hizmet İçi Eğitim Şubesinin başlıca görevi, İdari Personelin hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırarak performansın yükselmesini sağlamaktır
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programını hazırlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak.
- Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ etmek.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak.
- Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların Temel Eğitime katılmalarını sağlamak
- Temel Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak, aday memurların Hazırlayıcı Eğitime katılmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel Başkanlığına göndermek Hizmetiçi Eğitip Planını hazırlayarak Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.
- Hazırlayıcı Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak.
- Birimlerin Hizmet içi Eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak.

GÖREVLENDİRME ŞUBESİ

- 2547 Sayılı Kanun’un 38. maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelle ilgili iş ve işlemler, 
- 2547 Sayılı Kanun’un 39. maddesi ile ilgili görevlendirilmelere ilişkin işlemler, 
- Aynı Kanun’un 33. maddesine ilişkin iş ve işlemler, 
- Üniversite Personelinin izinlerine ilişkin işlemler, 
- Görev süresi biten personelle ilgili işlemler, 
- Pasaport talebinde bulunan personelle ilgili işlemler, 
- Hizmet içi eğitim faaliyetleri, 
- 1416 Sayılı Kanuna göre yurtdışında lisansüstü eğitim görenler ile ilgili işlemler. 
- 1416 Sayılı Kanun uyarınca MEB hesabına üniversitemiz adına yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek kişilerin tespiti, bildirilmesi ve bunların mecburi hizmet yükümlülüklerinin takip edilmesi. 
- 1416 Sayılı Kanun uyarınca diğer üniversitelere mecburi hizmet yükümlülüğü olanların takibi.
- 2547 Sayılı Kanunun 35 maddesi uyarınca diğer üniversitelere gönderilen araştırma görevlilerinin kadro tahsislerinin yapılması, öğrenim durumlarının izlenmesi, mecburi hizmet durumlarının takip edilmesi. 2547 Sayılı Kanunun 35/3 maddesi uyarınca, görev verilmeyecek akademik personelin birimlere duyurulması ve izlenmesi.
- Aynı madde uyarınca diğer üniversitelerden Yükseklisans ve doktora çalışması yapmak üzere üniversitemize gelen araştırma görevlilerinin durumlarının izlenmesi ve üniversiteleriyle yazışmalarının yapılması.
- İdari Personelin 2547 sayılı kanunun 13-b/4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemlerini yürütmek.

TERFİ - İNTİBAK ŞUBESİ

- Personelin aylık mutat terfilerini yapmak.
- Hizmet değerlendirilmelerini yapmak.
- Öğrenim değişikliklerini yapmak.
- Soruşturma sonucu alınan kademe ilerlemeleri ve durdurmalarını kartotekse işleyerek takip etmek.
- Ücretsiz izne ayrılan personelin terfilerini takip etmek.
- Askerlik değerlendirilmelerinin yapılması.
- Terfi tarihlerinin belirlenmesi ve takibi.
- İdari Personel ile ilgili SGK.na bilgi girişi yapmak.
- Üniversitemiz bünyesinde çalışan daimi sigortalı işçilerin emeklilik, izin, rapor ve her türlü özlük işlerini takip etmek.   
- Eskiyen veya yıpranan şahıs dosyalarını yenilemek. 

EMEKLİLİK ŞUBESİ

- Fiili askerlik hizmet süresini borçlanmak isteyen personel için emekli sandığına bilgi vermek, gelen borç bildirimini ilgili birim aracılığı ile ilgiliye tebliğ edilmek için gerekli yazışmaları yapmak(1623 S.K.).
- Sigortalı hizmetlerin birleştirilmesi için yapılan müracaatlar doğrultusunda ilgili birimlerle yazışmaları yapmak(2829 S.K.).
- Üniversitemizden müstafi sayılan veya istifa ederek ayrılan personel hakkında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bilgi vermek. 
- 5434 Sayılı Kanun gereği emekliye ayrılmak isteyen personelin emeklilik işlemlerini yapmak.
Üniversitemizde görev yapan personelin kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmek.
- 2547/30 ve 5434/40. maddeleri gereğince yaş haddinden resen emekliye ayrılacak personeli takip etmek ve işlemlerini yapmak.
- 2547 veya 657 Sayılı Kanuna tabi iken vefat eden personelin veraset ve intikali sağlanarak Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü nezdinde yasal haklarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
Üniversitemiz personeli için gerekli olan kimlik belgelerini tanzim etmek.