#

Kişi Borcu Çıkarılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 KİŞİ BORCU HESAPLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. 5510 sayılı Kanun (15/10/2008 tarihinden sonra) veya 5434 sayılı Kanuna (15/10/2008 tarihinden önce) tabi personele, fazla veya yersiz ödenen tam maaşların iadelerinde, bordroda kişiye net ödenen miktar kişiden tahsil edilecek olup, diğer unsurlardan olan emekli kesenekleri, kişinin sosyal güvenlik sigorta primlerine karşılık gelen tutarlar kadar aylık kesenek bildirimimden düşülerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyerek aylık kesenek bildirimimden düşülen sosyal güvenlik sigorta primleri,  “Aylık Emekli Kesenek Bilgi Formu” ve “Tenzil ve Meyan Formu” doldurularak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kişi Borçları Servisine ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

3. 5510 sayılı Kanun veya 5434 sayılı Kanuna tabi personele ödenen, fazla veya yersiz tam maaşların iadesinde, ilgiliye ait emekli keseneklerinin aylık kesenek bildirimi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildiği durumlarda; 5510 sayılı Kanuna tabi personel için Ek-2 formu, 5434 sayılı Kanuna tabi personel için Ek-3 Formu düzenlenerek ekleriyle birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumundan söz konusu tutarların iadesi sağlanacaktır. 

4. 5510 sayılı Kanuna (15/10/2008 tarihinden sonra) tabi personelin, maaşını aldıktan sonra görevle ilişiğinin kesilmesi veya ücretsiz izine ayrılması durumunda, maaş borcu kıst olarak hesaplanacaktır. Bu çerçevede kişinin çalışmadığı günlere ait sosyal güvenlik sigorta primleri (%11, %7,5, %9 ve %5) kıst olarak hesaplanarak Ek-2 formu düzenlemek suretiyle, ekleriyle birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumundan söz konusu tutarların iadesi sağlanacaktır.

5. 5434 sayılı Kanuna (15/10/2008 tarihinden önce) tabi personelin maaşını aldıktan sonra görevle ilişiğinin kesilmesi durumunda, ilgili personelin kıdem yılı esas alınacak olup, 5-10 yıl kıdem yılı arasındaki personel için bordrosunda yer alan maaş brüt tutarından sosyal güvenlik sigorta primleri (devlete ait olan) düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden maaş borcu kıst olarak hesaplanacaktır. 5434 sayılı Kanuna göre, kişi bir gün çalışmış olsa dahi emekli keseneklerinin tam yatacağından, sosyal güvenlik sigorta primleri (devlete ait olan) daha önce kıst olarak hesaplanmış olan maaş borcunun üzerine eklenerek kişiye ait maaş iadesi hesaplanmış olacaktır. Ancak, kıdem yılı 1-5 veya 10 yıldan fazla olan personele için sosyal güvenlik sigorta primleri (devlete ait olan) kıst olarak hesaplanmış olan maaş borcunun üzerine ilave edilmeyecektir.

6. 5434 sayılı Kanuna tabi personelin maaşını aldıktan sonra ücretsiz izine ayrılması durumunda, bordrosunda yer alan maaş brüt tutarından sosyal güvenlik sigorta primleri (devlete ait olan) düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden maaş borcu kıst olarak hesaplanacaktır. Ancak Kişi ücretsiz izine ayrılmış olduğundan sosyal güvenlik sigorta primleri (devlete ait olan) kıst olarak hesaplanmış olan maaş borcunun üzerine eklenmeyecektir.

180 kez görüntülendi.